Download algemene voorwaarden

Deze webshop valt onder verantwoording van Dialight V.O.F. en is ingeschreven in het handelsregister van de KvK onder no. 18121811. Op al onze transacties zijn onze leveringsvoorwaarden van toepassing welke wij u op verzoek toesturen.
VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN DIALIGHT:
1. algemene bepaling:
Onderstaande verkoopvoorwaarden gelden op alle door ons gedane aanbiedingen en transakties.
2. aanbiedingen:
al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend tot een schriftelijke produktieovereenkomst is getekend.
3. annulering:
annulering dient te geschieden voor het produktieproces in werking is getreden; reeds gemaakte onkosten worden bij de
opdrachtgever in rekening gebracht.
Indien niet binnen 48 uur voor het tijdstip van een fotografische opdracht annulering heeft plaatsgevonden, dient men
de aangewende tijd en onkosten te vergoeden.
4. overmacht:
ingeval Dialight door overmacht wordt verhinderd de overeenkomst uit te voeren, dan wel deze daardoor kostbaarder of
bezwaarlijker wordt gemaakt, heeft Dialight het recht zonder rechtelijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst
te annuleren dan wel op te schorten zonder tot schadevergoeding verplicht te zijn.
5. auteursrecht:
het auteursrecht van fotomateriaal, digitaal beeldmateriaal en ontwerpen blijft steeds berusten bij de fotograaf cq.
ontwerper of diens werkgever. Het beeldmateriaal blijft eigendom van Dialight. Bij publicatie zonder voorafgaande
toestemming van Dialight wordt een bedrag van 3 maal de produktiekosten in rekening gebracht.
6. toleranties:
kleine afwijkingen van het eindprodukt ten opzichte van het basismateriaal zijn mogelijk; zij geven echter niet het recht
tot afkeuring van het gehele werk, noch tot uitstel van betaling van de overige geleverde goederen.
Dialight is slechts verplicht tot vergoeding van fotografisch materiaal en arbeidsloon van de fotograaf.
Na controle en akkord van een model-ontwerp wordt geacht dat het model ongewijzigd kan worden uitgevoerd.
7. garantie:
de garantie berust bij de leverancier der grondstoffen; en wordt door Dialight gegarandeerd tot: elektrische installaties,
fotografisch beeldmateriaal en vinyl folies 1 jaar; digitaal materiaal 6 mnd. indien op verantwoorde wijze aangebracht,
geplaatst en voorzien van de vereiste bescherming, noch worden blootgesteld aan schadelijke weersinvloeden.
8. Reclames:
Indien binnen 10 dagen na ontvangst van de goederen geen schriftelijke reclames zijn ontvangen, worden de goederen
geacht te zijn goedgekeurd.
9. Montage:
Bij montage door Dialight wordt aangenomen dat alle hiervoor benodigde vergunningen bij belanghebbenden als
verhuurder en overheidsinstellingen door koper zijn aangevraagd. Extra montage kosten als hulpmaterialen, leidingen,
de-montage werkzaamheden en stagnatie zullen ten laste van de afnemer worden gebracht.
Dialight accepteerd geen aansprakelijkheid voor enige directe- of indirecte schade voortvloeiende uit het gemonteerde.
10. Levering:
levertijden zullen door Dialight zo veel mogelijk in acht worden genomen; eventuele overschrijding geeft echter de
opdrachtgever niet het recht de order te annuleren, tenzij dit uitdrukkelijk is overeengekomen. Verzending en risico
verzekering geschiedt voor rekening van de opdrachtgever.
11. Betaling:
Levering geschiedt tegen betaling netto contant of via bankmachtiging. Indien door Dialight betaling achteraf wordt
geaccepteerd bedraagt de uiterlijke betalingstermijn 14 dagen. Na deze termijn is de koper een rente van 2% per maand
veerschuldigd,vanaf het moment dat hij in gebreke is gebleven. Koper is tevens verplicht alle rechtelijke- en buitenrechtelijke
kosten hieruit voortvloeiende te voldoen.
12. Eigendomsoverdracht:
Eigendomsoverdracht vindt plaats na volledige betaling van de verschuldigde bedragen; koper is niet eerder gerechtigd
de goederen aan derden af te staan, te belenen of uit de ruimte waar zij voor geleverd zijn te verwijderen als geen
volledige betaling heeft plaatsgevonden. Koper is verplicht de wederpartij bij betalingsmoeilijkheden hiervan terstond
in kennis te stellen en de gelegenheid te geven de geleverde goederen terug te halen met dien verstande dat betaling van
op maat geleverde producten en waardevermindering verschuldigd blijven.
13. Toepasselijk recht: